SKRU Training

เป็นศูนย์รวมข้อมูลโครงการอบรม ของหน่วยงานต่างๆ สำหรับบริการ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา